menu

Board of directors

Chairman

Hideo Shojaku

Directors

Mitsuhiro Aoki, Arata Horii, Tetsuro Ikezono, Takao Imai, Shin-ichi Iwasaki, Ken Jokura, Tadashi Kitahara, Toshihisa Murofushi, Toru Seo, Yuriko Sugiuchi, Mitsuya Suzuki, Tsuyoshi Tsutsumi

Auditors

Kazuo Ishikawa, Koichiro Shigeno

Advisers

Nobuhiko Furuya, Ken Kitamura, Izumi Koizuka, Mamoru Suzuki, Noriaki Takeda, Yukio Watanabe, Masahiko Yamamoto

Secretaries

Hideaki Ogita, Hiromasa Takakura

 

Japan Society For Equilibrium Research

39 Kawabata Higashi, Marutamachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8395
TEL/FAX : 075-751-0068
E-mail : office@memai.jp