Board of directors

Chairman

Noriaki Takeda

Directors

Mitsuhiro Aoki,  Shin-ichi Iwasaki,

Yasuo Ogawa, Tadashi Kitahara,

Izumi Koizuka, Ken Jhokura,

Yuriko Sugiuchi, Mitsuya Suzuki,

Takeshi Tsutsumi, Katsumi Doi,

Arata Horii


Auditors

Kazuo Ishikawa,  Koichiro Shigeno

Advisers

     Ken Kitamura, MasahikoYamamoto

Mamoru Suzuki, Masahiro Takahashi, 

Nobuhiko Furuya, Yukio Watanabe

Secretaries

Hideaki Ougita, Go Sato